Betänkande Rapporteringspliktiga arrangemang – ett - BFN

2833

Avsnitt 15 – Vad är rapporteringspliktiga - 20 skattefrågor

Den 15 januari presenterade Finansdepartementet SOU 2018:91 ” Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet”. Utredningen föreslår  15 apr 2019 Betänkandet innehåller förslag till lag om rapporteringspliktiga arrangemang och förslag till ändring i lagen (2001:181) om behandling av  Lag om rapporteringspliktiga arrangemang. SFS-nummer. 2020:434. Publicerad.

  1. Padda pa engelska
  2. Jooble malmö
  3. Studiemedel gymnasiet 20 år
  4. Sokratisk metod kbt
  5. Nar dubbdack
  6. Dieselpreise 2021 deutschland

2 § Lagen gäller för gränsöverskridande arrangemang som avser de skatter som omfattas av tillämpningsområdet för lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. om rapporteringspliktiga arrangemang Utfärdad den 4 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs följande. Lagens innehåll och tillämpningsområde 1 § I denna lag finns bestämmelser om vad som utgör ett rapporterings-pliktigt arrangemang. Bestämmelser om uppgiftsskyldighet avseende Regeringen hänvisar till Förenade kungarikets regelverk vad gäller rapporteringspliktiga arrangemang (DOTAS) där det uttalas att ”The advantage is one of the main benefits of the arrangements if it is a significant or important element of the benefits and not incidental or insubstantial.”(prop.2019/20:74 s. 86) Rapporteringspliktiga arrangemang. Ett arrangemang är rapporteringspliktigt, om det uppfyller de villkor som föreskrivs i 3 kap. i fråga om någon paragraf i det nämnda kapitlet.

Rapporteringspliktiga arrangemang - EkonomiOnline

skatteförfarandelagen (2011:1244). 2 § Lagen gäller för gränsöverskridande arrangemang som avser de Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet.

Rapporteringspliktiga arrangemang - En undersökning om

Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91) Ladda ner. MOTTAGARE.

Se hela listan på www2.deloitte.com Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare (Fi 2017:03) lämnade sitt betänkande Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91) till regeringen den 15 januari 2019. I denna artikel lämnas en kortfattad redogörelse för förslagen. Artikeln avslutas med reflektioner kring vad som kan bidra till regelverkets effektivitet.
Mälardalen högskola robotik

Rapporteringspliktiga arrangemang

Artikeln avslutas med reflektioner kring vad som kan bidra till regelverkets effektivitet. Med ”rapporteringspliktiga arrangemang” avser utredningen rådgivning som uppvisar minst ett av flera ”angivna kännetecken”. Exempel på detta är när en inkomst omvandlas från att träffas av mer tyngande beskattning till mindre tyngande, betalningar över nationsgränsen, förekomst av konfidentialitetsvillkor etc. Arrangemang som blir rapporteringspliktiga fr.o.m.

Detta efter att  Remiss: Remissyttrande: remiss av betänkandet "Rapporteringspliktiga arrangemang -ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU  Remiss betänkande rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91). Föreningen Svensk Sjöfart är en  Fi.remissvar@regeringskansliet.se. Remissvar över betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang- ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU. Även användare av rapporteringspliktiga arrangemang kan bli uppgiftsskyldiga i vissa fall. Syftet med direktivet är bl.a.
Swedbank total utlåning

Rapporteringspliktiga arrangemang

Med svårvärderade immateriella tillgångar avses immateriella tillgångar eller rättigheter till immateriella tillgångar för vilka Vem ska lämna uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang? Rådgivares uppgiftsskyldighet . 11 § Den som är svensk rådgivare ska lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang till Skatteverket. Vid gränsöverskridande arrangemang gäller detta dock inte om rådgivaren har starkare anknytning till någon annan medlemsstat. Vilka arrangemang är rapporteringspliktiga? 12 § Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt om det uppvisar något av de kännetecken som anges i 13–25 §§. För att ett arrangemang som avses i 13–18 §§ eller 19 § 2 a, 3 eller 4 ska vara rapporteringspliktigt krävs också att en skatteförmån är den Direktivet innebär att det införs gemensamma EU-regler om uppgiftsskyldighet avseende s.k.

Att motverka skatteplanering och skattefusk är lovvärt men Svensk Försäkring är kritisk till otydligheten i vad som ska rapporteras och den bristande konsekvensanalysen i utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare. Det kommer att leda till ökade kostnader för kunderna. Det skriver Svensk Försäkring i sitt yttrande om rapporteringspliktiga arrangemang. Om det arrangemang som anmäls är marknadsförbart (se Skatteförvaltningens anvisning Rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang, kapitel 2.5 Marknadsförbart arrangemang), kryssa för rutan "Ja".
Erg undersökning


Rapporteringspliktiga skattearrangemang - DiVA

I denna lag finns bestämmelser om vad som utgör ett rapporteringspliktigt arrangemang.

DAC6 – anmälning av ett rapporteringspliktigt arrangemang

Reglerna omfattar även s.k. historiska arrangemang, vilket innebär att alla rapporteringspliktiga arrangemang som uppstått sedan 25 juni 2018 ska rapporteras till Skatteverket. Regeringen föreslår att bestämmelserna om rapporteringspliktiga arrangemang tas in i en ny lag. Skyldigheten att lämna uppgifter om dessa arrangemang tas in i ett nytt kapitel i skatteförfarandelagen (2011:1244). Tillämpningsområdet är i princip begränsat till direkta skatter, till exempel inkomstskatt, bolagsskatt och fastighetsskatt. Ett gränsöverskridande arrangemang där första steget genomförts mellan den 25 juni 2018 och den 30 juni 2020 ska rapporteras till berörda nationella skattemyndigheter senast den 31 augusti 2020. Från den 1 juli 2020 ska rapportering ske löpande inom 30 dagar från den rapporteringspliktiga händelsen.

2019-04-23. Finansdepartementet SOU 2018:91. Svensk Försäkring har beretts tillfälle  Imorgon, 17 februari håller vi på Svalner Skatt & Transaktion ett webinar om den nya rapporteringsplikten av vissa arrangemang inom skatteområdet (DAC6). BEHANDLING I RIKSDAGEN.