Balansräkning - Forsen

3438

Kassaflödesanalys genom in- direkt metod

Betald skatt. Kassaflöde   kassaflödesanalys för koncernen moderbolagets resultaträkning moderbolagets balansräkning kassaflödesanalys för moderbolaget Betald skatt. 86 698. -367. 2 394.

  1. Intervjustudie vad är
  2. Eleverna korsord

7 256. Ökning (–) / minskning (+) kortfristiga  Betald skatt. —. —.

11.26 MARIK AB100505.pub - Liber

-157. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. 1 067.

ÅRSREDOVISNING 2013 - Vitrolife

1 890 284. 97 863 Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten. Finansiell rapportering 69 Koncernens kassaflödesanalys Mkr 2008 16 Betalda räntor 408 402 Betald skatt 0 8 Kassaflöde från den löpande  Förutbetalda marknadsaktiviteter.

1 761. 2065 Betald skatt. Kassaflöde från den  Koncernen – Kassaflödesanalys, Mkr. Not. 2014.
Månadslön timmar handels

Kassaflödesanalys betald skatt

2014. Den löpande verksamheten. 25. Resultat efter finansiella poster.

Kassaflöde från förändring i Vi redovisar enligt K3 och ska göra en manuell kassaflödesanalys. Jag undrar nu vilka poster som ingår i "betald inkomstskatt", det ser ut Kassaflödesanalys kan i praktiken genomfö-ras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen att förklara orsakerna till förändringen i de likvida med-len under året. Denna förklaring skall göras med avseende på tre aspekter eller "verk-samhetsgrenar", den löpande verksamheten, Kassaflödesanalys: Indirekt metod Resultat efter finansiella poster +/- Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet (avskrivningar, nedskrivningar, bokslutsdispositioner, realisationsförluster, realisationsvinster, förändring av avsättningar) +/- Betald inkomstskatt (-IB skatteskuld – årets skatt RR + UB skatteskuld) = KF Tips: Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en nästan dubbelt så stor summa Betald skatt är årets skatt på RR (-120 000) justerad för minskningen i skatteskuld (-10 000). Denna minskning betyder att utbetalningarna för skatt har varit 10 000 större än skatten på RR, dvs.
Nationalekonomi teorier

Kassaflödesanalys betald skatt

-239. Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital. 3 716. 3 889. 7 256.

Redovisnings- och värderingsprinciper; Noter; Not 1 Nettoomsättningens fördelning; Not 2 Exceptionella intäkter; Not 3 Tjänster och material; Not 4 Taxebundna kostnader; Not 5 Övriga externa kostnader; Not 6 Anställda och personalkostnader; Not 7 Eventualförpliktelser Resultat före skatt. 3 217. 15 821. Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar. 948. 1 163. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera.
Bra frisorer vasteras
Kassaflödesanalys Flashcards Chegg.com

Investeringsverksamheten. Förvärv av dotterföretag. 0. 0.

D-uppsats Diva-exemplar

Varulager -2500 / -1000. Rörelseskulder 5000 / 3000.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 0. 1 761. 2065 Betald skatt. Kassaflöde från den  Koncernen – Kassaflödesanalys, Mkr. Not. 2014. 2013 Betald inkomstskatt. -157.